תקנון ותנאי שימוש

א.ש יבוא ושיווק כסאות גלגלים בע”מ

חברת א.ש כסאות גלגלים בע”מ (להלן: “החברה”) הוקמה בשנת 2003 ע”י שמעון בן חיים, אשר הינו בעל וותק של כ-25 שנים בתחום האבזור והתאמת ההושבה ברכבי נכים וע”י איתן בכר מבכירי מורי הנהיגה בישראל בתחום לימוד הנהיגה לנכים ובעלי צרכים מיוחדים וכמובן בליווי צמוד של נשותיהם אוסנת בן חיים וג’ני בכר , אשר אמונות על ניהולה השוטף של חברת א.ש

חברת א.ש קבעה את מושבה באזור התעשייה בחולון , אשר הינו אזור מרכזי במטרה להיות נגישה לכלל הנכים בכל רחבי הארץ ונכון להיום נמנים בין לקוחות החברה משתמשים מאילת שבדרום ועד מטולה שבצפון.

השימוש באתר הנמצא בכתובת https://www.esw.co.il/ לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו, כפוף לתנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות פרטיות “תנאי השימוש ו/או  הסכם זה”, תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה.

הנך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש ואתה מסכים להוראות הכלולות בהם. במידה והינך מבקש להתחייב בשם חברה או תאגיד כלשהו, הנך מצהיר כי אתה מוסמך לחייב את החברה ו/או התאגיד בתנאי הסכם זה.

במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש עליך לחדול באופן מיידי מביצוע כל שימוש בשירות.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש.

מטעמי נוחות, תנאי השימוש מנוסחים לעיתים בלשון זכר או בלשון נקבה אך פונים לגברים ונשים כאחד.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בשירות, לרבות אך לא רק בתוכנות, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה וכל תוכן קנייני, גרפיקות, אחר וכל שיפור או יצירה נגזרת מכל אלה הם קניינה של החברה ו/או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם.

 

ביטול עסקה ואחריות

ביטול עסקה ייעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (”חוק הגנת הצרכן”) ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (”תקנות הגנת הצרכן”). האחריות מותנית בשימוש נכון וסביר על פי כללי היצרן/היבואן. במקרה, ולפי ראות עיני החברה נעשה שימוש בלתי סביר בעליל במוצר – לא תישא החברה באחריות לנזקים.

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ותקנות הגנת הצרכן, מוצרים שבוצעו בהם התאמות אישיות בהתאם למפרט ספציפי וייחודי ללקוח ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח על פי מידות או דרישות מיוחדות, לא תינתן זכות ביטול עסקה שאינה עקב פגם במוצר נושא העסקה או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי השימוש מצד החברה.

האחריות על הציוד, כפופה לתנאי תעודת האחריות (באם ישנה) ותנאי היבואן, האחריות הינה אך ורק על הציוד עצמו. האחריות אינה כוללת שבר פיזי או קרע!

החזרה/החלפה של מוצר, אך ורק באריזתו המקורית ובאם לא נפגם ו/או נעשה שימוש בכפוף לחוק הגנת הצרכן (ר

יחד עם זאת, בכל מקרה שתתקבלנה תלונות מצד צרכנים , תפעל החברה מול הספקים בכל האמצעים העומדים לרשותה בכדי לפתור את התלונה, לרבות על דרך דרישה מהספקים להחליף לצרכן את המוצר או לפצותו בהתאם לנסיבות המקרה והכל במטרה לצמצם את הנזק שייגרם.

החברה לא תישא באחריות לתכנים מסחריים, שיפורסמו באתר. האחריות לתכנים אלו ולכל תוצאה משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. וכן כל התוצאות מכל סוג שהוא.

 

מדיניות פרטיות

הפרטיות שלך חשובה לנו. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות שלך, אנחנו מספקים מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלנו ואודות האפשרויות העומדות בפניך בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות שלנו לגבי איסוף מידע באתר.

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון מידע נוסף על פריטים ומוצרים באתר, מאפשרים לך השארת פרטים אישיים ליצירת קשר בחוזר ע”י החברה ו/או נציגייה,  ככל ובחרת להשאיר פרטים הינך מאשר לחברה ליצור עימך קשר טלפוני ו/או על ידי דוא”ל אלקטורני ו/או ע”י הודעת אלקטרונית ו/או הודעת טקסט הכוללת תוכן פירסומי ו/או שיווקי כהגדרתו בחוק. 

כמו כן, הינך מצהיר כי ידוע לך שהחברה רשאית להכניס את פרטיך למאגר הלקוחות שלה ו/או הלקוחות הפוטנציאליים שלה וליצור איתך קשר מעת לעת, ככל והינך מעוניין תעמוד לך האופצייה לבקש בקשת הסרה מהמאגר בדרכים שיועמדו לרשותך.

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

 

כללי

התנאים שבתנאי השימוש, במדיניות הפרטיות ובתנאי התשלום שבאתר (ככל וקיימים) הם התנאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה.

כל תנאי הסכם זה חלים אך ורק על פעילות מסחרית באמצעות האתר, על רכישות באמצעות החנות הפיזית יכולו הדינים, ותנאי הרכישה הנהוגים בה בלבד.

התצוגה הדיגיטלית של המוצרים נועדה להמחשה בלבד, ייתכנו הבדלים בין התצוגה לבין המוצרים המסופקים בפועל.

הנתונים של הציוד המופיעים באתר הינם באחריות היצרנים והספקים. כל המידע המסופק, הינו ממידע שנמסר או נכתב על ידי היצרנים.

 

דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור ו/או הנובע מהם, פרט לכללי ברירת הדין. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם.

במידה ותנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים.

שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות.

 אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל”ג-1973.

החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג’ ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף.

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות העומדות לחברה על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש.

לחברה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של השירות או כל חלק ממנו.

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש אנא צור עמנו קשר במייל: e.s.wheelchairs@gmail.com